Korrespondenz mit den Aktionären

09-11-2020 Zawiadomienie o zwołaniu NWZ XDISC S.A.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XDISC S.A.
30-09-2020 Wezwanie do złożenia akcji
Wezwanie do złożenia akcji
07-09-2020 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XDISC S.A.
Na podstawie § 11 ust. 5 Statutu XDISC S.A., Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 29 września 2020 r. godz. 11,30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XDISC S.A. – w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33 w Warszawie.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2019.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.