Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO (dotyczący przetwarzania danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 14 RODO (dotyczący przetwarzania danych osobowych pozyskanych z innych źródeł) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest XDISC S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, KRS 0000383408, NIP 113-24-50-605.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • sprzedaż produktów i usług;
 • zawarcie i realizacja umowy;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, świadczącym usługi na rzecz administratora;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane ustalany w oparciu o:

 • przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym z profilowania.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.