Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
SPRZEDAŻY I DOSTAW PRODUKTÓW
w XDISC S.A.

z dnia 20 września 2018 roku

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „Ogólne Warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży i dostawy oferowanych przez XDISC S.A. (dalej: XDISC”) płyt oraz produktów i usług związanych z płytami (dalej zwanych łącznie „Produktami”), w tym w szczególności:

a) płyt CD i DVD,
b) matryc dysków optycznych,
c) płyt winylowych.
jak również
d) surowców, akcesoriów, usług transportowych, konfekcjonowania oraz innych usług związanych z produktami wymienionymi w pkt 1-3.

2. Ogólne Warunki regulują zasady postępowania XDISC oraz nabywcy (zwanego dalej „Nabywcą”) na wszystkich etapach zawierania oraz wykonywania umowy sprzedaży i/lub dostawy, w tym regulują tryb składania ofert i zamówień, odbioru towaru, obiegu dokumentów dotyczących zamówień i realizacji umów,zapłaty za towary i usługi oraz trybu reklamacji. XDISC oraz Nabywca zwani są dalej łącznie także „Stronami”.
3. Ogólne Warunki regulują sprzedaż i dostawę Produktów na rzecz podmiotów gospodarczych oraz konsumentów.
4. Sprzedaż i dostawa Produktów w ramach zamówień publicznych regulowana jest zasadniczo przez przepisy prawa obowiązujące w tej dziedzinie. Ogólne Warunki mają w sprawach zamówień publicznych zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie są uregulowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków a ustaleniami wynikającymi z ogólnej bądź indywidualnej umowy zawartej pomiędzy XDISC i Nabywcą-pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
6. Ogólne Warunki opublikowane są na stronie internetowej XDISC.

§ 2. Zawarcie umowy, oferty, zamówienia, potwierdzanie zamówień, wykonanie produkcji

1. Sprzedaż Produktów realizowana jest na podstawie:

a) zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza ofertowego XDISC,
a jeżeli Strony tak uzgodniły, także za pośrednictwem:
b)pisemnego zamówienia złożonego w formie opisu w treści wiadomości e-mail lub
c)zamówienia złożonego na formularzu własnym Nabywcy.

2. Zamówienia lub oferty winny zawierać wszelkie elementy niezbędne do wykonania oraz ewentualnie dostawy Produktów, a w szczególności: specyfikację zamawianych Produktów, dane dotyczące odbioru lub dostawy (o ile zamówienie obejmuje dostawę – dokładny adres miejsca dostawy), oczekiwany termin wykonania, ewentualnie oczekiwania w zakresie ceny, dane płatnika, dane upoważnionej osoby zamawiającej.
3. Złożenie i przyjęcie zamówienia może zostać dokonane drogą elektroniczną, a w wyjątkowych sytuacjach, na życzenie Nabywcy i za zgodą XDISC, także drogą pisemną lub faksem.
4. Zamówienia składane są do działu prowadzącego dany segment Produktów.
5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli przedstawiciel XDISC potwierdził jego przyjęcie, a w przypadku oferty złożonej przez XDISC – jeżeli Nabywca potwierdził jego przyjęcie.
6. Zmiana przez Nabywcę któregokolwiek z warunków umowy po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia możliwa jest wyłącznie za wyraźną (w formie pisemnej lub elektronicznej) zgodą XDISC. Zmiana treści zamówienia dokonywana jest w trybie przewidzianym dla składania i przyjmowania zamówień (§ 2 ust. 1 –5).
7. Opóźnienie w dostarczeniu przez Nabywcę kompletnych materiałów wyjściowych (w tym – o ile takie są w danym przypadku niezbędne – plików poglądowych, wzorów kolorystycznych lub innych komponentów niezbędnych do produkcji) może spowodować przesunięcie terminu wykonania produkcji przez XDISC.
8. Nabywca anulujący –już po rozpoczęciu produkcji -zamówienie z przyczyn nie leżących po stronie XDISC, obciążony zostanie za wykonaną część zamówienia.
9. Materiały przyjmowane są zgodnie z parametrami przyjętymi dla takich zamówień.
10. Przekazanie przez Nabywcę do XDISC materiałów zawierających treści, na podstawie których ma zostać wykonana produkcja, jest równoznaczne z:

a) złożeniem przez Nabywcę oświadczenia, że jest on w pełni uprawniony do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej do materiałów będących przedmiotem zamówienia oraz że dostarczone materiały nie zawierają treści sprzecznych z prawem ani dobrymi obyczajami,
b) przyjęciem przez Nabywcę odpowiedzialności za skutki niezgodności oświadczenia opisanego w pkt /a/ ze stanem faktycznym.

11. XDISC przechowuje materiały wejściowe przekazane do produkcji za pośrednictwem serwera FTP należącego do XDISC jedynie dla własnych celów produkcyjnych oraz jedynie przez czas potrzebny do wykonania produkcji. XDISC ma prawo skasować materiał Nabywcy w ciągu 30 dni od zakończenia produkcji bez informowania o tym Nabywcy. W związku z tym Nabywca winien, działając we własnym interesie, posiadać kopię materiałów przekazanych XDISC do produkcji
12. Matryca (stamper) pozostaje własnością XDISC i nie stanowi przedmiotu sprzedaży (nie jest fakturowana).
13. Matryca (stamper) wyprodukowana przez XDISC i użyta do produkcji nie jest przechowywana przez XDISC dłużej niż 1 roki po tym czasie może zostać zutylizowana, chyba że Nabywca wyrazi wcześniej życzenie dalszego przechowywania matrycy w magazynie XDISC celem wykonania kolejnej produkcji.

§ 3. Wydanie i transport Produktów

1. Warunki wydania oraz transportu Produktów powinny zostać określone w trakcie procedury składania oraz przyjmowania zamówienia. W braku odmiennych ustaleń Stron, transport Produktów leży po stronie Nabywcy.
2. W przypadku, gdy transport Produktów zapewnia Nabywca, zamówienie zostaje uznane za zrealizowane z chwilą przekazania Produktów do załadunku (na progu rampy magazynu XDISC).
3. Jeżeli transport Produktów organizuje XDISC, zamówienie zostaje uznane za zrealizowane – o ile Strony nie ustaliły inaczej – z chwilą dokonania załadunku Produktów na środek transportu dostarczony przez przewoźnika. XDISC zobowiązuje się do zamówienia transportu Produktów w firmie profesjonalnie świadczącej usługi przewozowe.
4. Ryzyko zniszczenia lub utraty Produktów przechodzi na Nabywcę:

a) w przypadku przewidzianym w ust. 1 – z chwilą przekazania Produktów do załadunku (na progu rampy magazynu XDISC),
b) w przypadku przewidzianym w ust. 2 – z chwilą dokonania załadunku Produktów na środek transportu.

5. W przypadku, gdy transport Produktów organizuje XDISC, zastosowanie mają warunki transportu (w tym terminy dostaw oraz warunki ubezpieczenia przewozu) ustalone z przewoźnikiem.
6. Strony mogą ustalić odmienne niż podane w ust. 1 –5 zasady dotyczące transportu, rozładunku oraz odpowiedzialności za Produkty, jak również co do odbioru Produktów (np. ustalić konieczność awizacji gotowości do wydania Produktów).
7. Po upływie 5 tygodni/miesięcy od bezskutecznego wezwania Nabywcy o gotowości Produktów do odbioru, Produkty mogą być zutylizowane na koszt Nabywcy.
8. Utylizacja Produktów nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za zrealizowane zamówienie.
9. Zasady podane w ust. 7–8 stosuje się także do składowania nie odebranych nadwyżek wszelkich komponentów związanych z zamówieniem.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. W trakcie składania i realizacji zamówienia XDISC oraz Nabywca przetwarzają dane osobowe, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej: „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych Nabywcy (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pracowników i współpracowników XDISC oraz Nabywcy uczestniczących w całym procesie.
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędność przetwarzania dla wykonania łączącej Strony umowy, co powoduje, że w świetle przepisów RODO nie ma obowiązku uzyskiwania zgody żadnej ze Stron.

§ 5. Finansowanie zakupu

1. XDISC może przyznać Nabywcy, zwłaszcza składającemu zamówienia regularnie oraz terminowo wywiązującemu się ze swoich zobowiązań, prawo do odroczonej płatności (limit kredytowy, obejmujący wartość Produktów w toku produkcyjnym plus wartość bieżących zobowiązań).
2. XDISC zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny zdolności finansowej Nabywcy pod kątem przyznania limitu kredytowego oraz możliwość cofnięcia lub zmniejszenia limitu w każdej chwili bez uzasadnienia.
3. W braku odmiennych ustaleń Stron, Nabywca nie posiadający w XDISC limitu kredytowego uiszcza przedpłatę w pełnej wysokości wartości zamówienia.

§ 6. Odpowiedzialność XDISC, reklamacje

1. Odbiorca obowiązany jest do zbadania Produktów w momencie ich dostawy.
2. Reklamacje związane z jakością i ilością dostarczonych Produktów lub szkodami powstałymi w przewozie (w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest przez XDISC własnym transportem) będą rozpatrywane, jeżeli powyższe braki i szkody zostaną zgłoszone przy rozładunku i wpisane do dokumentu dostawy oraz gdy okoliczność ta potwierdzona zostanie przez przedstawiciela przewoźnika – kierowcę. Powyższe nie dotyczy wad ukrytych Produktów.
3. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej do XDISC w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy.
4. Przedstawiciel Nabywcy winien sprawdzić przy odbiorze liczbę opakowań zbiorczych oraz brak widocznych uszkodzeń zewnętrznych opakowań.
5. Odpowiedzialność XDISC z tytułu wykonania produkcji ograniczona jest do wartości Produktów danego produkowanego tytułu i nie obejmuje utraconych przez Nabywcę korzyści.
6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, przez co rozumie się, zgodnie z powszechną praktyką stosowaną w obrocie handlowym, przypadki niezależne od Stron i pozostające poza ich kontrolą, uniemożliwiających terminowe wyprodukowanie, dostarczenie lub odebranie Produktu albo wykonanie usługi.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zamówień oraz wykonanej produkcji powinny być rozstrzygane przede wszystkim w drodze ugodowej.
2. W razie braku możliwości ugodowego załatwienia sporu i skierowania sprawy do rozstrzygnięcia w drodze sądowej, właściwość miejscową sądu określa miejsce wykonania produkcji.
3. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 20 września2018 r. (data opublikowania na stronie internetowej XDISC) i wiążą Strony w odniesieniu do zamówień złożonych po tej dacie.

Pobierz w dokument w formacie PDF